I. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Współadministratorami danych osobowych Pacjentów Kliniki TS Medical Clinic jest Beata Włoszczyńska i Maciej Bober prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej MYTHAISPA, adres: ul. Ketlinga 30, 03-289 Warszawa, NIP: 5242776793 REGON: 360743535, której częścią jest TS Medical Clinic ul. Przasnyska 9, 01-756 Warszawa jako podmiot medyczny, numer telefonu: +48 797 716 145 adres e-mail: klinika@tsclinic.pl
2. Współadministratorzy przetwarzają następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
3. Współadministratorzy dokładają szczególnej staranności w celu ochrony interesów Pacjentów TS Medical Clinic, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniają, że dane osobowe są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
b) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
c) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.
4. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe Klientów Salonu Tajskie Spa w celu:
a) rezerwacji terminu usługi i zapewnienia wysokiego standardu usługi świadczonej w Klinice TS Medical Clinic
b) realizacji innych działań promocyjnych i marketingowych podejmowanych obecnie i w przyszłości w związku z działalnością Kliniki TS Medical Clinic.
5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej przez Pacjenta Kliniki TS Medical Clinic tj. osobę, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego, wskazującej dopuszczalny cel przetwarzania tych danych.
6. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rezerwacji terminu usługi i zapewnienia wysokiego standardu usługi, odbiorcami tych danych osobowych mogą być osoby lub podmioty świadczące na rzecz współadministratorów usługi doradcze. W przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji innych działań promocyjnych i marketingowych podejmowanych obecnie i w przyszłości w związku z działalnością Kliniki TS Medical Clinic, odbiorcami tych danych osobowych mogą być osoby lub podmioty świadczące na rzecz współadministratorów usługi marketingowe i doradcze. Odbiorcy danych osobowych zobowiązani będą do nieujawniania danych osobowych oraz wykorzystania ich zgodnie z celem przetwarzania. Współadministratorzy nie zamierzają przekazywać danych osobowych odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe przechowywane są przez okres prowadzenia przez współadministratorów działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług w salonach masażu tajskiego i spa, a w przypadku zmiany przez współadministratorów formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, również przez okres prowadzenia takiej działalności przez podmioty, które staną się administratorami danych osobowych w wyniku takiej zmiany.
8. Zmiana formy organizacyjno-prawnej prowadzonej przez współadministratorów działalności gospodarczej, w szczególności poprzez wniesienie przedsiębiorstwa współadministratorów lub jej zorganizowanej części do spółek kapitałowych lub osobowych, spowoduje również przeniesienie funkcji administratora danych osobowych na takie spółki, z zachowaniem wszystkich zasad wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności danych osobowych Kliniki TS Medical Clinic.

II. PRAWA Pacjenta Kliniki TS Medical Clinic

1. Pacjent Kliniki TS Medical Clinic jest uprawniony do uzyskania od współadministratorów potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące jego osoby, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do tych danych osobowych.
2. Pacjent Kliniki TS Medical Clinic, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od współadministratorów niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
3. Pacjent Kliniki TS Medical Clinic, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od współadministratorów ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych w przypadku, gdy:
a) kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający współadministratorom sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) współadministratorzy nie potrzebują już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Pacjent Kliniki TS Medical Clinic, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od współadministratorów niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a współadministratorzy mają obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Prawo Pacjenta Kliniki TS Medical Clinic do żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych nie przysługuje w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:
a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
b) do wywiązania się przez współadministratorów z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa Rzeczypospolitej Polskiej,
c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Pacjent Kliniki TS Medical Clinic którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył współadministratorom, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Wykonując prawo do przenoszenia danych Pacjent Kliniki TS Medical Clinic ma również prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez współadministratorów bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób i podmiotów.
7. Pacjent Kliniki TS Medical Clinic, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Wycofanie Zgody na przetwarzanie złożonej poprzez wypełnienie Formularza Klienta odbywa się poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie w formie pisemnej oraz dostarczeniu go współadministratorom na adres siedziby współadministratorów osobiście lub za pośrednictwem listu poleconego.
9. Pacjent Kliniki TS Medical Clinic, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

III. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorzy stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.